Algemene voorwaarden

Verkorte Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van De Horeca Opkoper V&I B.V. en Horeca Professional Center gevestigd te Soest.

 

  1.  Algemeen 

Onder De Horeca Opkoper en Horeca Professional Center wordt in deze algemene voorwaarden verstaan De Horeca Opkoper Verkoop en Installatie B.V. (gevestigd te Soest)

 

  1.  Algemeen / Toepassing 

2.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Horeca Opkoper als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

  1.  Aflevering / Levertijd 

6.1 Met De Horeca Opkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.2 Voor aflevering zullen reiskosten en evt. verblijfskosten in rekening worden gebracht

6.3 De Horeca Opkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.4 Alle goederen worden geleverd de Utrecht Incoterms 2010 leveringsvoorwaarden op basis van ex works en nemen geen verantwoording voor het laden van geleverde apparatuur in een voertuig welke niet van De Horeca Opkoper is.

 

  1.  Installaties 

7.1 Indien De Horeca Opkoper zaken installeert welke niet bij hun afkomstig zijn, dan zullen deze bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij komen. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

7.2 Installaties of delen van installaties uitgevoerd door derden, kan De Horeca Opkoper niet aansprakelijk voor worden gesteld(ook is De Horeca Opkoper niet aansprakelijk voor eventuele technische inschattingen/adviezen en keuzes van derde). Na installatie dient de aangekochte apparatuur nog eens gecontroleerd te worden op evt. gaslekdichtheid van alle leidingen, goed functioneren van al brander processen en evt. lekstromen.

7.3 Bij nieuwe en gebruikte apparatuur dient er regulier onderhoud plaats vinden met een interval van 6 maanden, de gebruiker dient dit te initiëren.

 

  1.  Betaling 

8.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of De Horeca Opkoper ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

 

  1.  Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De Horeca Opkoper behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, voor integraal aan haar voldaan zullen zijn:

de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden. 

Vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). 

Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

 

  1.  Garanties / Reparaties 

10.1 De Horeca Opkoper zal, indien niet anders vermeld, gedurende 1 jaar(bij nieuwe apparatuur) en 2 weken(bij gebruikte apparatuur) vanaf het tijdstip van aflevering in geval van gebreken in afwerking of materiaal van enig bestanddeel van de door De Horeca Opkoper afgeleverde zaken, ter keuze van De Horeca Opkoper dit bestanddeel te crediteren, kosteloos repareren of door een nieuw vervangen. Reparatie onder garantie geschiedt alleen mits alle voorgaande facturen (tijdig) betaald zijn.

 

16.1 Aansprakelijkheid

16.11 De aansprakelijkheid van De Horeca Opkoper, voor zover deze door zijn respectievelijke aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid, uitsluitend voor zover daarvan sprake mocht zijn, van De Horeca Opkoper beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken. Deze beperking geldt niet in geval van opzet en grove schuld aan de zijde van DE HORECA OPKOPER c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

16.12 De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade in de vorm van winstderving.

16.13 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de (Aspirant)koper op De Horeca Opkoper na verloop van 2 weken nadat de Zaken volgens de overeenkomst aan de (Aspirant)koper zijn geleverd of aan de (Aspirant)koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de (Aspirant)koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

16.14 De Horeca Opkoper geven geen vrijwaring aan (Aspirant)Koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de (Aspirant)koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van (Aspirant)koper en/of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van (Aspirant)koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en/of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 16.14 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op Verkoper niet indien sprake is van een Koopovereenkomst gesloten met een Consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van Verkoper en/of indien (Aspirant)koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

16.15 De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een Koopovereenkomst gesloten met een Consument geldt de in dit artikel 16.15 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van Verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) Verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaakschade terzake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.

16.16 Niettegenstaande het overigens in dit artikel 16 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van DE HORECA OPKOPER en Verkoper het volgende:

(i) De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;

(ii) De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;

(iii) De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De (Aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 18.1 en 18.3 van deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, terwijl (Aspirant)koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan DE HORECA OPKOPER. Laat de (Aspirant)koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van (Aspirant)koper;

(iv) De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;

(v) De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;

 (vi) De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van De Horeca Opkoper en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van De Horeca Opkoper; en

(vii) DE HORECA OPKOPER kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. DE HORECA OPKOPER is niet aansprakelijk voor door (Aspirant)koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van Verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

16.17 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van DE HORECA OPKOPER c.q. Verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van DE HORECA OPKOPER c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

16.18 (Aspirant)koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

16.19 De Horeca Opkoper is niet aansprakelijk bij gebrekkig onderhoud(max. interval onderhoud 6 maanden bij horeca apparatuur) op geleverde apparatuur of installatie.

 

  1. Onderzoek plicht (Aspirant)koper

17.1  De (Aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen Zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst te onderzoeken.

17.2  Omschrijvingen van de Zaken en alle inlichtingen door of namens DE HORECA OPKOPER gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door DE HORECA OPKOPER of Verkoper wordt ingestaan. Als DE HORECA OPKOPER een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren Zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. DE HORECA OPKOPER heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (Aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend. DE HORECA OPKOPER is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de Zaken. De (Aspirant) Koper heeft niet het recht een Bieding te herroepen dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan.

17.3  De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de (Aspirant)koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Zaken zijn geleverd, onder meer of de afgenomen Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeen gekomene, alsmede of de energie voorziening(bij te gebruiken locatie) voor de aangekochte apparatuur juist en afdoende is. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte Zaken sprake is van gebruikte en niet van nieuwe Zaken, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de afname, zoals omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij afname aan DE HORECA OPKOPER moeten worden gemeld. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

 

Volledige leveringsvoorwaarden zijn opvraagbaar bij De Horeca Opkoper Verkoop en Installatie B.V. te Soest